Съвети от експерти

Какво трябва да знаем за новия енергиен етикет?

Какво трябва да знаем за новия енергиен етикет?

За част от битовите уреди от 1 март 2021 г. настъпиха промени в тяхното енергийно етикетиране. Промените се отнасят за категории уреди като перални машини, фризери,   перални в комбинация със сушилни, хладилници и съдомиялни машини, както и телевизори и електронни екрани. Обновеният енергиен етикет вече се показва не само онлайн, но и във физическите места на продажбата им.

Защо се налага нов енергиен етикет и какво означава това?

Енергийният етикет се промени поради изчерпана действаща скала на предишния. Класовете на енергийна ефективност, означени с А+, А++ и А+++ бяха доста объркващи за потребителите и не информираха ясно доколко е икономичен уредът. 

Съвременният потребител търси продукти с максимална икономичност и екологичност. Всички продукти от категориите хладилници, съдомиялни,  фризери, перални машини са класифицирани като А+, А++ и А+++, а това прави излишни всички други класове от А до D на стария етикет.

Освен това, достигайки на клас на енергийна ефективност А+++, самите производители нямат стимул да внедряват иновативни технологии, които да водят до по-ниска консумация на енергия.

Днешните потребители предявяват по-високи изисквания относно екологичност, по-добра ефективност на уредите и по-бързи функции. Затова е нужна допълнителна информация за техническите данни, което се постига с успех чрез промяна на методологията за получаването ѝ от етикета върху продукта.

Какво се промени след 01.03.2021 г.?

Най-важното, която се постига като новост с новия енергиен етикет, е че на мястото на старите класове на ефективност се въвежда нова скала от А до G. Промяната на буквата съвсем не значи, че ще се увеличи енергийната консумация на уреда.

Включени са и следните промени във всеки нов енергиен етикет: специален QR код, отправящ към технически параметри в EPREL – единния европейски портал, и специфични особености, означени чрез пиктограми. 

Всеки модел продукт разполага с уеб сайт, съдържащ информация за потребителите. Към него е генериран линк от производителя или вносителя, поставен след това върху етикета във вид на QR код. Уреди без този код, т.е. със стари етикети, може да се открият в самата база данни.

Въведени са нови изображения, които информират например за броя на пикселите, каква енергия консумират телевизорите в режим HDR и др. Появява се клас на генериран шум, като от клас А са най-тихите уреди, а от D – най-шумните. 

Най-високите класове са означени с В, а свободен за новосъздадени енергийно ефективни технологии е клас А. Плюсовете са премахнати, а нововъведените класове на енергийна ефективност от А до G са означени с различни цветове. Уредите, разполагащи с най-новите технологии, може да бъдат маркирани не само в зелено като преди, а в жълт, оранжев или червен цвят.

Защо уредът ми има 2 етикета с коренно различни енергийни класове?

Ако при вас е пристигнал уред с 2 енергийни етикета, значи, че от произведените продукти, които са със стар етикет, има още неизчерпани. Въпреки че това е предвидено да е приключило до ноември 2021 г., може би от конкретния уред има нереализирани на пазара количества.

Поради въвеждането по-високи стандарти, по отношение на своя нов клас моделът на даден продукт може да е по-надолу с няколко букви. В случай че например сте закупили пералня с 2 етикета, на стария класът може да е А+++, а на новия – В. 

Нито в характеристиките, нито в ефективността на уреда има промяна. Всъщност по-високи са критериите за оценка на енергийния клас по новата скала. Така потребителят ще може по-лесно да разграничи отделните класове, за да избере по-подходящия уред.

Какво съдържат новите енергийни етикети?

Относно това какво трябва да знаем за новия енергиен етикет, повечето от задължителните елементи съвпадат, но има и различия.

Като информация за потребителя, новият етикет на отделните уреди съдържа.

При пералните машини

Етикетът е променен по отношение на дизайн, съдържание и информация. Акцентът е поставен върху новата ЕСО 40-60 програма, която изпира идеално памучни, ленени или смесени тъкани, които са с нормална замърсеност и при наличие на символи 40°С или 60°С за поддръжка.

Етикетът също включва : 

 • QR код;
 • Енергиен клас (със стойности за пълно зареждане, 1/2 или 1/4);
 • Скала за нововъведените класове на енергийна ефективност А – G;
 • Средна стойност на изразходена електроенергия за пране от 100 цикъла  (изразена в kW/h);
 • Наличен капацитет, нужен за  ЕСО програмата (изразен в кг);
 • Усреднена стойност на потреблението на вода за 1 работен цикъл (изразена в л);
 • Стойности на създадените емисии на шум при центрофугиране (изразени в dB).

Перални със сушилня

Запазена е скалата от А до G, а дизайнът на етикета включва 2 колони. От ляво са дадени стойностите за изпиране и изсушаване, т.е. за пълен работен цикъл. Стойностите само за изпиране са показани от дясно.

Етикетът също включва : 

 • QR код на продукта;
 • За цикъла пране – енергиен клас;
 • Скала за всички обновени класове на енергийна ефективност – от А до G;
 • Средна стойност на консумираната енергия за пране 100 цикъла (изразена в kWh);
 • Капацитет за 1 работен цикъл на пране (изразен в кг);
 • Усреднена стойност за потреблението на вода за един цикъл пране (изразена в л);
 • Времетраене на цикъла според осигурения капацитет за един цикъл пране (изразено в часове и минути);
 • Емисии на създаден шум (изразени в dB) в режим центрофуга програма ЕСО 40-60, също и клас на емисиите на въздушен шум;
 • Енергиен клас  на цикъла пране и сушене;
 • Средни стойности на потребление на  електроенергия за пране и сушене от 100 цикъла (изразена в dB);
 • Капацитет за 1 работен цикъл за пране и сушене (изразен в кг);
 • Усреднена стойност за потреблението на вода за 1 цикъл на пране и сушене (изразена в л);
 • Времетраене на цикъла според обявения капацитет за 1 цикъл на пране и сушене (изразено в часове и минути);
 • Енергиен клас на центрофугиране.

Съдомиялни машини

Водещ критерий продължава да бъде програмата ЕСО, но има промяна в начина на тестване, който да послужи за определяне на стойностите. Базата на циклите на измиване са 100 цикъла.

Етикетът също включва : 

 • QR код на продукта;
 • Енергиен клас на ефективност;
 • А-G скала на класовете на енергийна ефективност;
 • Консумирана енергия за 100 цикъла (изразена в kWh) при програма ЕСО;
 • Възможен капацитет за програма ЕСО в стандартни комплекти;
 • Времетраене на програма ЕСО (изразено в часове и минути);
 • Количество на консумираната вода в програма ЕСО (изразено в л);
 • Ниво на емисиите за шум (изразено в dB), също и клас на емисиите.

Битови климатици и фризери

За хладилниците и фризерите се въвежда методология, която позволява по-комплексен начин за определяне на стойностите. При нея се вземат под внимание вид на уреда, начина му на работа, каква е температурата в помещението и какъв е броят на по-специалните отделения за съхранение. 

Етикетът също включва следните данни :

 • QR код на продукта;
 • Енергиен клас за ефективност;
 • Класове енергийна ефективност – скала от А до G;
 • Количество потребена енергия на годишна база (изразено в kWh) при новите условия;
 • Общ обем на отделенията за замразяване (изразен в л);
 • Общ обем на отделенията за охлаждане – хладилна част (изразен в л);
 • Емисии на въздушен шум спрямо 1pW (изразени в dB), клас на емисиите.

Виноохладители

Те осигуряват подходяща температура и влажност на бутилките с вино за дългосрочното им съхранение. Както и при останалите етикети, и при етикета на охладителите за вино е променена скалата с класове на енергийна ефективност. При виноохладителите също е даден QR код и са посочени класове на емисиите на шум.

Тук ще откриете и следните данни : 

 • QR код на продукта;
 • Енергиен клас на ефективност;
 • Енергийни класове – скала от А до G;
 • Потребление на енергия на годишна база (изразено в kWh);
 • Брой на съхраняваните стандартни бутилки;
 • Ниво на емисиите на генериран шум (изразени в dB) и посочен клас на емисиите.

По-различното на етикетите на уреди като телевизори и електронни екрани е информацията за класа на енергийна ефективност в HDR режим, за консумацията на енергия за 1000 часа със стандартен и с голям динамичен обхват и за диагонал на екрана.

На европейския пазар 8 от всеки 10 потребители споделят, че именно енергийният етикет е помогнал да се насочат към определен електроуред. Техни основни мотиви са интересът към енергоспестяващите свойства на уреда и как се отразява върху околната среда.

С промяната на енергийните етикети ЕК улеснява максимално потребителите, а също и стимулира производството на по-екологични уреди и с по-висок енергиен ефект. Актуализирането и разширяването на информацията на енергийния етикет спомага не само за по-добрата ориентация на потребителите, но и за намаляване на потреблението на енергия.

Закупувайки електроуред от висок енергиен клас, може да допринесете за по-малкото вредни емисии, както и разходите си за електричество.

Потреблението на ресурси може да намалите и ако използвате ЕСО програмата на уреда си, без да нарушавате комфорта си. Размерите на електроуреда също са важни за намаляване на потреблението, затова ги избирайте съобразно нуждите си.

Новият регламент за екодизайн, въведен паралелно с промяната при класовете на енергийна ефективност, съдейства за природосъобразния дизайн на съответния продукт, минималното наличие на резервни части и осигурената възможност за ремонт и рециклиране.

Създаването на все по-икономични и екологични продукти от производителите е перспективен начин за ограничена консумация на енергийни и водни източници, което е залог за по-добро бъдеще за всички.