Условия нa гаранционно обслужване

Следните термини и условия важат за всички поръчки за резервни части или сервизни дейности, направени през www.acton.bg (САЙТА) от Оторизирания монтажен център (“ОМЦ”) към Актон електроникс ООД (“Актон”) :

1. Общи условия
- Всички поръчки се извършват съгласно формата за заявка на резервни части или сервизна дейност ( " Сервизна заявка " ) . Всички доставки на резервни части се извършват съгласно завената част по номер на резервна част, количество , и по цени , определени в Сервизната заявка , която включва всички приложими стойности за превоз на товари , обработка , застраховане и митнически такси мита. В случай, че “Актон” има основание да вярва , че срока на доставка ще бъде променен спрямо предварително обявяния, “Актон” изпраща незабавно уведомление до “ОМЦ” , като уточнява причината за очакваното забавяне , и прогнозираната дата на доставка.
- За извършване на гаранционно обслужване е задължително сервиз Актон електроникс ООД да получи комплект вътрешно и външно тяло за да извърши диагностика и следремонтен тест на уреда. В случай на изппращане само на единия модул (вътрешен или външен) без изричното съгласие от сервиз “Актон”, гаранционен ремонт няма да бъде извършен.
- “Актон” може да откаже безплатно гаранционно облсужване към “ОМЦ”, в случай че някое от следните условя по отношение на “ОМЦ” са налични :
А. Неплатени фактури към “Актон” в срок и размер, съгласно договорените търговски условия.
Б. Липсва придружаваща документация, че уреда е закупен от "Актон" и подлежи на гаранционно обслужване, съгласно посочения гаранционен срок.
В. Не са спазени техническите изисквания от производителя за минимален тръбен път (минимум 3 м), вакуумиране на системата, използване на захранващ и комуникационен кабел съгласно техническите изисквания. Използане на стари и неправилно оразмерени тръби.
- Приемане на Заявка за сервиз се ограничава изрично до реда и условията , изложени в настоящото споразумение или по друг начин договорени от “Актон” в писмена форма; всички допълнителни или различни условия , предложени или поискани от “ОМЦ”, не се приемат , освен в случай на изрично съгласие в писмена форма от “Актон”.
2. Плащане.
В случай на извън гаранционно обслужване “ОМЦ” е длъжен да извърши авансово плащане на заявените стоки и услуги в размер на 50 % от стойността на “Сервизната заявка” след потвърждение за стойността и срока на изпълнение на “Сервизната заявка” от страна на “Актон”. В случай на плащане чрез банков превод , Купувачът трябва да заплати всички свързани такси и разходи произтичащи от превода на пари. След пристигане на поръчаната стока или услуга, “Актон” изпраща уведомление до “ОМЦ”. При извършване на плащане на останалата

3. Гаранции.
А. За продукти в гаранционен срок.
“Актон” декларира, че ще извърши безплатно гаранционно обслужване или доставка на резервни части на продуктите закупени от “Актон” и по реда за извършване на сервизно обслужване посочени в т.1 Общи условия. “Актон” се задължава да извърши гаранционно обслужване в законоустановения срок от 30 дни от датата на посещение на ОМЦ при клиента, но не по-малко от 25 дни от датата на постъпване на уреда в сервиз на “Актон”. В случай на забавяне от страна на “Актон”, същия се задължава да договори нов срок с клиента или да подмени продукта за собствена сметка.

Б. За продукти извън гаранция
При постъпване на “Сервизна заявка” за резервни части извън гаранция, “Актон” изпраща оферта с посочени цена и срок на доставка на резервните части. При потвърждение на офертата от страна на “ОМЦ”, “Актон” изпраща проформа фактура за авансово плащане на 50% от стойността на офертата.
В случай, на ремонт на уред в сервиз на “Актон”, се заплаща авансово диагностика по цени съгласно ценоразписа за сервизни услуги на “Актон”. След извършване на диагностика “Актон” изпраща оферта за цена и срок за извършване на ремонт. При потвърждение на офертата от страна на “ОМЦ”, “Актон” изпраща проформа фактура за авансово плащане на 50% от стойността на офертата.

В. Отказ на гаранция
“Актон” запазва правото да откаже гаранция в следните случаи:
- Монтаж от неоторизирани лица и фирми.
- За продукти, които са били подложени на злоупотреби , небрежност , злополука, необичайно физическо или електрическо напрежение , или други причини , различни от нормалното и предвидената употреба на продуктите
- Неправилен монтаж и/или не извършено вакуумиране на систематаoi
- Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в ръководството на изделието.
- Когато има несъответствие между данните в документите, в самата стока или когато табелката със серийния номер е била отстранена или заменена по какъвто и да е начин.
- Когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица.
- Когато капацитета на изделието не отговаря на обема и вида на помещението, където е монтирано (неправилно оразмеряване).
- За дистанционни управление или механично повредени/наранени части на уреда.


4. Ограничение на отговорността.
“Актон” няма да носи отговорност за каквито и да било загуба на приходи, пропуснати ползи , разходи за осигуряване на заместващи продукти или други косвени , случайни , специални или наказателни щети по вина на “ОМЦ”. “ОМЦ” е длъжен да осигури на “Актон” срок от 25 дни за сервизно гаранционно обслужване на уред. В случай на по-малък срок за гаранционно сервизно обслужване, “Актон” запазва правото за начисляване на такса за експресен сервиз и поръчка на гаранционни части, според ценоразписа за сервизни дейности на “Актон”.

5. Условия на доставка.
Освен ако не е договорено друго в писмена форма от между “Актон” и “ОМЦ” ,
- ОМЦ се съгласява всички извършени доставки на части или продукти от негова страна към “Актон” да се извършват за сметка на “ОМЦ”.
- “Актон” се съгласява всички извършени доставки на части или продукти от негова страна към “ОМЦ” да се извършват за сметка на “Актон”.
- “Актон” ще доставя по начин, който смята за най-подходящ. Всички резервни части се доставят стандартна опаковка на производителя .

6. Документи.
Всички извършени сервизни дейности в това число доставка на резервни части се придружават със съответния сервизен протокол, а в случаите на извънгаранционно сервизно обслужване и със съответната фактура.

7. Приемници и правоприемници.
Тези условия трябва са задължителни и влизат в употреба в полза на страните и съответните им правоприемници и разрешени правоприемници.